5331bd8bee53fb987a000a91_facebook.png
Följ oss på Facebook
Nyheter

Skog och Mark

Grensholm Herrgård kännetecknas av vidsträckta betesmarker, öppna landskap och vacker natur. På gården är vi noga med att se till helheten och att alla delarna passar in på naturligt sätt och därför är modern skogs- och naturvård viktiga delar i vårt helhetstänkande.

Arealen är på totalt 1850 hektar, varav 1200 skog 600 åker & äng . All åker är ekologisk och består av vallodling som skördas och läggs i plansilo.

På gården finns ett skogsbestånd på 1 200 hektar fördelat på gran (52 %), tall (32 %) och löv (16 %). Skogsbeståndet underhålls med hjälp av ett skötselprogram för avverkning, gallring och plantering i syfte att garantera en bra balans mellan ekonomi och ett sunt ansvar för skogens utveckling och mångfald.

 

 

S_113_100_gard

Vy från baksidan.